Regulamin

 

Regulamin Sklepu meskie-spodnie.pl

 

§1 Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu „meskie-spodnie.pl” nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu „meskie-spodnie.pl”.

 2. Sklep – sklep internetowy „meskie-spodnie.pl” pod adresem internetowym: https://meskie-spodnie.pl,

 3. Sprzedawca – Bronisława Szczygieł prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł z siedzibą w Krakowie, ul. Ludowa 6, 30-544 Kraków, Rzeczpospolita Polska  NIP6791007176, REGON 350756273 adres poczty elektronicznej: szczygiel@szczygiel.pl numer telefonu: +48 691373106

 1. Produkt –rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.

 2. Kupujący– osoba:

  1. zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,

  2. składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,

  3. składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.

 3. Konsument -  Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

 4. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 5. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.

 6. Konto – założone przez Kupującego indywidualne konto w Sklepie, w którym Kupujący podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub poprzez wskazanie danych teleadresowych podczas procedury składania Zamówienia.

 7. Newsletter - biuletyn o charakterze informacyjnym prowadzony w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.

 8. Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).


§2 
Informacje ogólne

 1. Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

 2. Kupującym może być wyłącznie:

  1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. Osoba prawna,

  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

 3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę  na terenie całego świata. W przypadku Zamówienia realizowanego poza terenem Unii Europejskiej Kupujący powinien zapoznać się z właściwymi dla miejsca realizacji regulacjami celnymi oraz podatkowymi. Kupujący mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terenem Unii Europejskiej ponosi koszty opłat celnych oraz dodatkowych opłat podatkowych obowiązujących w jego miejscu zamieszkania lub siedziby w zakresie w jakim na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ich płatnikiem nie jest Sprzedawca.

 4. Sklep posiada następujące wersje językowe: polską.


§3
Procedura składania Zamówień

 1. Kupujący za pośrednictwem Konta wybiera interesujący go Produkt i poprzez zaznaczenie kursorem opcji „dodaj do koszyka”, wybraniem ilości zamawianego Produktu oraz ew. jego rozmiaru.

 2. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą zakładki „Koszyk” otwiera formularz zamówienia, w którym:

 1. Dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów,

 2. wskazuje kraj dostawy,

 3. wskazuje sposób dostawy ( Poczta Polska kurier 48, Poczta Polska odbiór w punkcie, Paczkomat InPost lub odbiór osobisty) akceptując jednocześnie jej koszt,

 4. Wybiera sposób płatności,

 5. Wskazuje swoje dane, w tym adres dostawy,

 6. akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności

 1. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Przejdź do potwierdzenia” dokonuje ostatniej kontroli poprawności złożonego Zamówienia.

 2. Do momentu wyboru opcji "Przejdź do potwierdzenia" Kupujący może zmieć walutę, w której dokonywana będzie płatność. Przeliczenie waluty zostaje dokonane automatycznie z jednoznacznym wskazaniem kwoty należnej do zapłaty danej walucie.

 3. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. ZAMÓW” Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się ostatnia zakładka „Podsumowanie Zamówienia”, która wskazuje, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone.

 4. Po złożeniu ZamówieniaKupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z linkiem do jego potwierdzenia

 5. Jeżeli stan realizacji Zamówienia na to pozwala, Kupujący jest uprawniony do modyfikacji Zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu tej okoliczności ze Sprzedawcą w sposób wskazany w §10 Regulaminu

 6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcą oferty zawarcia umowy złożonej przezKupującego)wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz przewidywanym terminem dostawyProduktu do Kupującego obliczonym zgodnie z § 6.


§4
Zamówienia telefoniczne

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie(Zamówienie Telefonicznie) również drogą telefoniczną.

 2. Zamówienie Telefoniczne następuje wg następującej procedury:

 1. Kupujący bezpośrednio drogą telefoniczną kontaktuje się ze Sprzedawcą.

 2. Sprzedawca ustala z Kupującym dane Zamówienia oraz dane Kupującego, w szczególności adres poczty elektronicznej.

 3. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego, przesyła mu podsumowanie zamówienia wraz z niniejszym Regulaminem.

 4. Zamówienie uznaje się za złożone przez Kupującego w chwili potwierdzenia przez niego ustaleń przesłanych przez Sprzedawcę w sposób wskazany w §4 pkt 2 lit c).

 1. Do dalszej procedury zamówienia telefonicznego stosuje się odpowiednio postanowienia §3.


§5
Warunki realizacji Zamówienia

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich, euro, dolarach amerykańskich lub funtach szterlingach (wg wyboru Kupującego) i zawierają podatek VAT. W przypadku wysyłki Produktów poza granice Unii Europejskiej, ostateczna cena sprzedaży może być obniżona o wartość podatku VAT.

 2. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.

 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że  celem korzystania ze Sklepu musi on posiadać:

 1. System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,

 2. aktywne konto poczty email,

 3. kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px,

 4. jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5,

 5. zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player z włączoną obsługą javascript.

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie ma żadnego kodeksu dobrych praktyk, gdyż taki nie funkcjonuje oficjalnie w jego branży,Sprzedawca wszystkie czynności podejmuje z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 2. Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:

  1. potwierdzenie Zamówienia  otrzymane na wskazany adres e-mail,

  2. niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem https://meskie-spodnie.pl/uploads/webpage/pl_PL/TERMS.pdf  który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 7 lub w § 4 ust. 2 lit. c),

  3. formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem https://meskie-spodnie.pl/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf, który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 7 lub przesłany w sposób wskazany w § 4 ust. 2 lit. c).


§6
Terminy realizacji Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego w przypadku Zamówień realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a 30 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego w przypadku realizacji wszystkich pozostałych Zamówień. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wskazany jest przy ustawieniu kursora na wybranej opcji dostawy.

 2. Kupujący otrzymuje informację na wskazany przez niego adres email o tym, że Produkt został do niego przesłany

 3. Terminy dostawy Produktów o charakterystyce wskazanej przez Kupującego będą ustalane indywidualnie.

 


§7
Sposób płatności

 1. Dane niezbędne do dokonania przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy Kupujący otrzyma po złożeniu Zamówienia i zatwierdzeniu go w zakładce podsumowania zamówienia przyciskiem "zamów i zapłać" oraz na adres e-mail, podany przez siebie w procesie składania Zamówienia.

 2. Za Zamówione Produkty można zapłacić:

  1. z góry przelewem

  2. gotówką za pobraniem

  3. poprzez system płatności paypal

 3. Kupujący może zapłacić za Zamówienie dokonując płatności:

  1. W terminie 2 dni od złożenia Zamówienia w całości przekazując środki pieniężne w sposób wskazany w pkt. 2 ppkt. 1 i 2.

  2. Za pobraniem – przy odbiorze Produktów, za dodatkową opłatą wynoszącą 3zł (wynagrodzenie kuriera).

 4. Płatność może być dokonywana w złotówkach, euro, dolarach amerykańskich lub funtach szterlingach, w zależności od wyboru Kupującego.


§8
Promocje


Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów będzie wprowadzał okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie. 

 

§9
Dostawa Produktów
 

 1. Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., InPost S.A. lub innych operatorów pocztowych lub kurierskich – koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego i wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu.

 2. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy ZamówieniaSprzedawca drogą wiadomości wysłanej na adres email Kupującego - informuje Kupującego o planowanym terminie dostawy Zamówienia w ciągu 24h od zmiany statusu Zamówienia na „wysłane”.

 3. Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia.

 4. W przypadku Zamówień składanych przez Konsumentów w rozumieniu art. 22kcktórych łączna wartość jest większa lub równa 300 PLN dostawa oraz zwrot Produktów są bezpłatne wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 5. Zwrot Produktów, o którym mowa w pkt 4 jest bezpłatny jedynie jeśli następuje poprzez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę. Aby skorzystać z możliwości darmowego zwrotu należy zgłosić taką chęć do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie

 

§10
Biuro Obsługi Klienta

 1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.

 2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:

  1. Kontakt listowny pod adresem: Biuro Obsługi Klienta Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł, ul. Ludowa 6, 30-544 Kraków

  2. Kontakt telefoniczny pod numerem: +48 691373106

  3. Kontakt za pośrednictwem poczty email: szczygiel@szczygiel.pl


§11
Zwrot Produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego.

 3. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:

   

   Adresat: 

  Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł z siedzibą w Krakowie, ul. Ludowa 6, 30-544 Kraków, Polska

   Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów) 

   Data zawarcia odbioru Produktów:

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

   Adres konsumenta(-ów):

   Podpis konsumenta(-ów):

   Data:

   

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem https://meskie-spodnie.pl/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf  lub w innej formie zgodnej z Ustawą.

 6. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

 7. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33Ustawy.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wyłącznie w pisemnej formie.

 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.

 11. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§12
Reklamacje – postanowienia ogólne

 1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.

 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego.

 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10 Regulaminu.


§13

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych zawady fizyczne i prawne Produktów.

 2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.

 3.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 6.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.

 7.  W terminach określonych w ust.5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 8. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.


§ 14

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorzeSprzedawcy, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Bronisława Szczygieł prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł z siedzibą w Krakowie, ul. Ludowa 6, 30-544 Kraków.

 3. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach wskazanych w polityce prywatności.

 4. Polityka prywatności znajduje się pod adresem https://meskie-spodnie.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.

 

 

§15

Newsletter

 1. Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera.

 2. Kupujący może zapisać się do otrzymywania Newslettera przy rejestracji Konta lub przy składaniu Zamówienia zaznaczając opcję:
  "Zapisz mnie na newsletter"

 3. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupującego poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.

 4. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że:

  1. prześle pod adres szczygiel@szczygiel.pl prośbę o usunięcie z listy Newslettera,

  2. lub w dowolnej otrzymanej wiadomości Newsletter kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczając odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.


§16

Zastrzeżenia prawne

 1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.

 2. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe - mogą próbować uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.


§17
Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem https://meskie-spodnie.pl/uploads/webpage/pl_PL/TERMS.pdf  w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.

 2. Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późń. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późń. zm.).

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014, o ile nie ograniczają żadnych praw konsumenta, któremu przysługuje ochrona prawna w zakresie szerszym niż na podstawie prawa polskiego jako konsumentowi na podstawie przepisów jego lokalnej jurysdykcji

 5. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Kupujących Zamówieniami, przez wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 

Bon upominkowy

Regulamin

 

Wydawca:

Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł ul. Ludowa 6 30-544 Kraków NIP: 6791007176

zwana dalej „Wydawcą”.

Bon upominkowy - papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, zawierający kwotę wyrażoną w PLN oraz datę ważności, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonie sprzedaży ul. Ludowa 6 w Krakowie oraz na meskie-spodnie.pl zwany dalej “bon upominkowy”.

 

Nabywca - osoba, firma lub instytucja, która zakupiła bon upominkowy.

Użytkownik - każdorazowy posiadacz bonu upominkowego .

Towary - produkty oferowane do sprzedaży na meskie-spodnie.pl

 

§ 1 Warunki ogólne

 1. Bon upominkowy może być użyty wyłącznie w salonie sprzedaży znajdującym się przy ul. Ludowej 6 w Krakowie oraz w sklepie internetowym https://meskie-spodnie.pl/

 2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony

 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony upominkowe , które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

 4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu upominkowego

 5. Bon upominkowy posiada indywidualny 90 dniowy termin ważności.

   

  § 2 Bon upominkowy

  1. Bon upominkowy jest jest wydawany w nominale: 50,100,200,500,1000 oraz 2000 PLN. 2. Bon upominkowy opatrzony jest datą ważności oraz kodem aktywacyjnym.

   

  § 3 Zakup bonu upominkowe

  1. Zakup bonu upominkowego następuje po cenie nominalnej.

  2. Przy zakupie Bonu upominkowego nie są uwzględniane żadne rabaty.

   

  § 4 Realizacja bonu upominkowego

  1. Bon upominkowy może zostać wymieniony na dowolne towary oferowane na

  https://meskie-spodnie.pl/.

  2. Bon upominkowy stanowi pełnowartościową formę płatności.

  3. Przy realizacji bonu upominkowego , Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna bonu upominkowego.

  4. Bon upominkowy jest jednorazowego użytku. Reszta środków pieniężnych, pozostała po zrealizowaniu bonu nie podlega zwrotowi i możliwości ponownej realizacji.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu upominkowego.

  6. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się bonem upominkowym tylko jeden raz.

  7. Nabywca lub Użytkownik, podczas jednej transakcji, może połączyć kilka bonów upominkowych - sumując nominały tych bonów. W tym celu należy skontaktować się z Wystawcą.

  8. Wystawca ma prawo odmówić tymczasowo realizacji bonu upominkowego w przypadku braku technicznej możliwości realizacji bonu upominkowego (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym , uszkodzeniem papierowej wersji bonu upominkowego.

   

  § 5 Rodzaje i aktywacja Bonów upominkowych

  1. Bony upominkowe są tylko i wyłącznie na okaziciela.

  2. Nabywca otrzymuje już aktywny bon upominkowy.

   

  § 6 Rozliczenia bonów upominkowych

  1. Nabywca w chwili wydania bonu upominkowego otrzymuje od Wydawcy notę księgową lub inny niefiskalny dokument sprzedaży, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanych bonów upominkowych.

   

  § 7 Zwrot Towarów

  1. W przypadku zwrotu Towarów, zakupionego przy użyciu bonu upominkowego, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu towarów zgodnie z regulaminem sklepu https://meskie-spodnie.pl/.

  2. Bon upominkowy zakupiony z sklepie internetowym https://meskie-spodnie.pl/ podlega zwrotowi na zasadach opisanych w regulaminie sklepu internetowego https://meskie-spodnie.pl/.

   

  § 8 Postanowienia końcowe

  1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu upominkowgo oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

  2. Bon upominkowy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

  3. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest oficjalnym środkiem płatniczym. Bon upominkowy stanowi formę bonu towarowego.

  4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

  5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem meskie-spodnie.pl/regulamin Wystawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

  6. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie meskie-spodnie.pl/regulamin