Rabaty i bony

 
RABATY
 
W sklepie obowiązują poniższe rabaty

1. Rabat na zamówienie 5% przy zamówieniu o wartości powyżej 500 zł.BONY

Bon upominkowy

Regulamin

 

Wydawca:

Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł ul. Ludowa 6, 30-544 Kraków NIP: 6791007176

zwana dalej „Wydawcą”.

Bon upominkowy - papierowy lub elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, zawierający kwotę wyrażoną w PLN oraz datę ważności, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonie sprzedaży ul. Ludowa 6 w Krakowie oraz na meskie-spodnie.pl zwany dalej “bon upominkowy”.

 

Nabywca - osoba, firma lub instytucja, która zakupiła bon upominkowy.

Użytkownik - każdorazowy posiadacz bonu upominkowego .

Towary - produkty oferowane do sprzedaży na meskie-spodnie.pl

 

§ 1 Warunki ogólne

 1. Bon upominkowy może być użyty wyłącznie w salonie sprzedaży znajdującym się przy ul. Ludowej 6 w Krakowie oraz w sklepie internetowym https://meskie-spodnie.pl/

 2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony

 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony upominkowe , które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

 4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu upominkowego

 5. Bon upominkowy posiada indywidualny 90 dniowy termin ważności.

   

  § 2 Bon upominkowy

  1. Bon upominkowy jest jest wydawany w nominale: 50,100,200,500,1000 oraz 2000 PLN. 2. Bon upominkowy opatrzony jest datą ważności oraz kodem aktywacyjnym.

   

  § 3 Zakup bonu upominkowego

  1. Zakup bonu upominkowego następuje po cenie nominalnej.

  2. Przy zakupie Bonu upominkowego nie są uwzględniane żadne rabaty.

   

  § 4 Realizacja bonu upominkowego

  1. Bon upominkowy może zostać wymieniony na dowolne towary oferowane na

  https://meskie-spodnie.pl/ lub w salonie sprzedaży przy ul. Ludowej 6 w Krakowie.

  2. Bon upominkowy stanowi pełnowartościową formę płatności.

  3. Przy realizacji bonu upominkowego , Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna bonu upominkowego.

  4. Bon upominkowy jest jednorazowego użytku. Reszta środków pieniężnych, pozostała po zrealizowaniu bonu nie podlega zwrotowi i możliwości ponownej realizacji.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu upominkowego.

  6. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się bonem upominkowym tylko jeden raz.

  7. Nabywca lub Użytkownik, podczas jednej transakcji, może połączyć kilka bonów upominkowych - sumując nominały tych bonów. W tym celu należy skontaktować się z Wystawcą.

  8. Wystawca ma prawo odmówić tymczasowo realizacji bonu upominkowego w przypadku braku technicznej możliwości realizacji bonu upominkowego (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym , uszkodzeniem papierowej wersji bonu upominkowego.

   

  § 5 Rodzaje i aktywacja Bonów upominkowych

  1. Bony upominkowe są tylko i wyłącznie na okaziciela.

  2. Nabywca otrzymuje już aktywny bon upominkowy.

   

  § 6 Rozliczenia bonów upominkowych

  1. Nabywca w chwili wydania bonu upominkowego otrzymuje od Wydawcy notę księgową lub inny niefiskalny dokument sprzedaży, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanych bonów upominkowych.

   

  § 7 Zwrot Towarów

  1. W przypadku zwrotu Towarów, zakupionego przy użyciu bonu upominkowego, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu towarów zgodnie z regulaminem sklepu https://meskie-spodnie.pl/.

  2. Bon upominkowy zakupiony z sklepie internetowym https://meskie-spodnie.pl/ podlega zwrotowi na zasadach opisanych w regulaminie sklepu internetowego https://meskie-spodnie.pl/.

   

  § 8 Postanowienia końcowe

  1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu upominkowgo oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

  2. Bon upominkowy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

  3. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest oficjalnym środkiem płatniczym. Bon upominkowy stanowi formę bonu towarowego.

  4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

  5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem meskie-spodnie.pl/regulamin Wystawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

  6. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie meskie-spodnie.pl/regulamin